ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА И ПРОБЛЕМНИ УЧЕНИЦИ

87 лв.
Тренер: Радостина Радева

Дата: 31.01.2019
Място: Варна, Хотел Аква


ТЕМА: ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА/ ПРОБЛЕМНИ УЧЕНИЦИ

 

Дата:  31 януари 2020 г.                                                          Форма на провеждане: присъствено-дистанционна

Начален час:  13.30 ч                                                               Хорариум: 16 ч. (8 присъствени+8 дистанционни)

Място: гр. Варна, Хотел "Аква"                                             Кредити:1

Цена:  87 лв                                                                               Лектор: Радостина Радева

*Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, кафе-паузи, сертификат, ДДС.

 

Цели на обучението „Добри практики при работа с трудни деца”:
 Участниците да разширят познанията си относно характера на основните нарушения на развитието в детска/ученическа възраст, водещи до отклонения в обучението и поведението.
 Да получат насоки и да генерират нови идеи за методи и стратегии за организиране на учебната среда и структуриране на учебните занимания за справяне с трудните за обучение деца/ученици.
 Да получат насоки и да генерират нови идеи за методи за интеграция на трудните за обучение деца/ученици.
 Да получат знания за ефективните модели при изграждане на ненасилствена учебна среда и минимизиране на негативното поведение на учениците.

Лектор - Радостина Радева е магистър по психология, преминала е обучение по Когнитивно поведенческа психотерапия към БАКПП и Training Practice към CIPD. Занимава с обучения от 2002 г. първоначално със студенти и деца, а от 2005 г. започва професионално да провежда корпоративни обучения. От 2012г. разработва и провежда обучения на учители по различни теми свързани с работа с трудни деца, агресия, работа с хиперактивни деца, мотивация, професионален стрес, комуникация и др.


 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

ЗАПИТВАНЕ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: Заявка за участие в избрана от Вас тема се прави най-късно до 7 работни дни преди определената дата на е-mail: office@prodivine.com или maria.jekowa@gmail.com , или на тел.: 0888/495 966. Заявката съдържаща информация съгласно Приложение 1(Заявка за участие в обучение).

 

Запитване за провеждане на обучения по теми на Продивайн от Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН се прави на е-mail: office@prodivine.com или maria.jekowa@gmail.com или на тел.: 0888/495 966.

При провеждане обучения на групи над 15 души и на място в образователната институция Продивайн предлага преференциални ценови условия.